italian flag    english flag

Risultato Database Epigrafi

Search for:

Scheda numerus: EDR005641


1 epigrafi su 80181 record totali
1 inscriptions found


Pagina 1 di 11

Scheda numerus: EDR005641
Regio antiqua: LaC
Regio nostra aetatis: I
Urbs antiqua: Casilinum?   TMGEO
Urbs nostra aetatis: Capua (Caserta)?
Locus inventionis: Capua (Caserta), ignoratur
Locus adservationis: Capua (Caserta), Museo Provinciale Campano
Rerum inscriptarum distributio: tabula
Rei materia: marmor
Mensurae: Alt.: 65   Lat.: 37   Crass./Diam.: 3   litt. alt.: 2,8-1,8
Status tituli: tit. mutilus
Scriptura: scalpro
Lingua: latina
Titulorum distributio: sepulcralis
Virorum distributio: offic. priv.
Editiones: Atti Terra di Lavoro, 1979 p. 46 (G. Iannelli) (1).
CIL 10, 03980 (2), cfr. p. 976 (3).
ILCV, 0615 (4).
ILS 7805 (5).
Donna e lavoro nella documentazione epigrafica. Atti del I seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Bologna, 21 novembre 2002, p. 164 ss., con immagine (L. Chioffi) (6).
L. Chioffi, Epigrafi di Capua dentro e fuori il Museo Provinciale Campano, Capua 2008, p. 14, nr. 7, fig. 7 (7).
Textus:
S̲c̲a̲n̲t̲i̲a̲e̲ Redemptae ėn=
c̲o̲m̲p̲a̲r̲a̲b̲i̲l̲i̲s̲s̲imae feminae que=
i̲u̲s̲(:cuius) d̲e̲ v̲i̲t̲a̲ d̲o̲c̲umenta non sufficît
m̲e̲d̲i̲o̲c̲r̲i̲t̲a̲s̲ h̲o̲m̲i̲num at cumulûm laudės
p̲e̲r̲v̲e̲n̲i̲r̲e̲. F̲u̲i̲t̲ n̲amque ėuvenis ėsta
o̲m̲n̲i̲ g̲e̲n̲e̲r̲e̲ l̲a̲u̲d̲i̲s̲ condigna: primo deifica̲e̲
s̲a̲n̲c̲t̲i̲t̲a̲t̲i̲s̲ p̲u̲d̲i̲c̲i̲t̲i̲a̲e̲; vallata honestate mor̲u̲m̲
[or]n̲a̲t̲a̲; p̲i̲a̲e̲t̲a̲s̲(:pietas) ė̲n̲ p̲a̲r̲e̲n̲t̲i̲bus procliva; castitat̂e inlus̲t̲r̲i̲s̲
[t]e̲n̲a̲c̲i̲t̲a̲t̲i̲s̲; m̲a̲g̲i̲s̲t̲r̲a̲ v̲ercundiae(:verecundiae); antistis discip̣l̲i̲n̲[ae in]
10 m̲e̲d̲i̲c̲i̲n̲a̲ f̲u̲i̲t̲ e̲t̲ ėnnocentiae sėngularis
[t]a̲l̲i̲s̲ f̲u̲i̲t̲, u̲t̲ e̲s̲s̲e̲t̲ e̲x̲ẹmplum; matrimonė fuit ṭ[alis],
u̲t̲ c̲o̲n̲t̲e̲m̲n̲e̲r̲e̲t̲ i̲u̲v̲e̲ntutem; nam maritus aṃ[avit]
c̲o̲i̲u̲g̲e̲m̲(:coniugem) f̲a̲m̲i̲l̲i̲a̲r̲e̲m̲ salutis et vitae suae nut[ric(em)].
H̲a̲e̲c̲ v̲i̲x̲i̲t̲ annis X̅X̅II, mensib(us) X̅.
15 F̲l̲(avius) T̲a̲r̲e̲n̲t̲i̲n̲u̲s et Scantia Redempta
p̲a̲r̲e̲n̲t̲e̲s̲ f̲ịliae dulcissimae
s̲i̲b̲i̲q̲ue fecerunt. l


Apparatus: Textus secundum (1), (7).
Tempus: 101 d.C. / 200 d.C.
Schedae scriptor: LAURA CHIOFFI (MARGHERITA FOGLIA)    Tempus schedae: 10-03-2013  (13-03-2013)


Aggiunte e correzioni